Newborn Session in Sooke Studio
$450
Custom packages available below

DSC_8201.jpg
DSC_8160.jpg
AS SEEN IN_HOLIDAY 2019.png
DSC_4906.JPG
DSC_4100.jpg
DSC_4180.jpg
DSC_4148.jpg
DSC_4126.jpg
DSC_4169.jpg
DSC_3930.JPG
DSC_4983.JPG
DSC_5075.JPG
DSC_5054.JPG
DSC_4876.JPG
DSC_4816.JPG
DSC_5036.JPG
DSC_4780.JPG
DSC_4016.JPG
DSC_4928.JPG
DSC_3937.JPG
DSC_3960.JPG
Newborn with father
Closeup of newborn legs
DSC_4859.JPG
DSC_3944.JPG
DSC_3938.JPG
DSC_3955.JPG
Newborn and parents
Sleeping newborn
Sleeping newborn